Meteen naar de inhoud
VSO Beoordeling » Vaststellingsovereenkomst » Inhoud vaststellingsovereenkomst » Bedenktijd en ontbinding van de vaststellingsovereenkomst

Bedenktijd en ontbinding van de vaststellingsovereenkomst

De onderwerpen bedenktijd en ontbinding zijn nauw met elkaar verbonden. Dit blijkt uit de volgende wettelijke passage:

Indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden“.

Deze wettekst vindt u terug in artikel 7:670b lid 2 BW. Uit de passage blijkt dat de werknemer het recht heeft om de getekende vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Ontbinden is een juridisch woord voor beëindigen. De werknemer hoeft de werkgever niet te vertellen waarom hij of zij onder de vaststellingsovereenkomst uit wil komen. Het artikel spreekt van ‘opgaaf zonder redenen’. 

Je goed recht

U als werknemer heeft dus een bedenktijd van 14 dagen als u een vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend. Het is je goed recht om bij twijfel de vaststellingsovereenkomst via een gerichte, verklaring aan de werkgever te ontbinden. Wees niet bang om uw gevoel te volgen bij twijfel! Oneens met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst of wilt u graag een mening horen van een buitenstaander? Neem dan contact met ons op door het contactformulier in te vullen. 

De werkgever

De werkgever is wettelijk verplicht een bepaling op te in de vaststellingsovereenkomst waarin de bedenktijd en ontbinding wordt benoemd. Een dergelijke bepaling wordt vaak aan het einde van de vaststellingsovereenkomst teruggevonden en kan er als volgt uitzien: 

De werknemer heeft het recht om ex artikel 7:760b BW deze vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na de totstandkoming daarvan door een schriftelijke, aan de werkgever, gerichte verklaring“. 

Vaak noemt de werkgever expliciet aan wie de schriftelijke verklaring moet worden gericht. Bijvoorbeeld het hoofd Personeelszaken of iets dergelijks. 

Geen bepaling = geen bedenktijd?

Nee! Het recht om te ontbinden binnen 14 dagen is wettelijk verankerd en daar kan de werkgever niet omheen. In juridische termen heet dit een dwingend recht. 

Wees hier alert op! Laat u zich niet afschrikken als de werkgever geen bepaling heeft opgenomen over het ontbinden van de vaststellingsovereenkomst binnen de wettelijke bedenktijd. Heeft de werkgever geen bepaling opgenomen in de vaststellingsovereenkomst? Dan kunt u zich beroepen op lid 3 van laatstgenoemd artikel. De bedenktijd bedraagt 3 weken. 

Vervolgens is de vraag, wat nu? 

U wilde immers van de vso af. Wat voor gevolg heeft het ontbinden van de vaststellingsovereenkomst? Het gevolg is dat de arbeidsovereenkomst herleeft. De arbeidsovereenkomst is als het ware hersteld. 

Recht op loon?

U heeft weer recht op loon vanaf het moment dat de schriftelijke verklaring uw werkgever bereikt, tot het moment dat het dienstverband eindigt. Dit is geregeld in artikel 7:628 lid 1 BW. Ook als u niet werkt (op grond van het arbeidscontract) is de werkgever verplicht u te betalen. 

Dit geldt echter niet altijd. Uit artikel 7:628 BW volgt ook dat een werknemer zijn loon uitsluitend verliest voor zover hij/zij geen arbeid verricht om een reden die voor zijn rekening komt. Denk bijvoorbeeld aan werkweigering. Het is daarbij de werkgever die moet stellen en aannemelijk maken dat het niet werken voor risico van de werknemer komt. 

Meer weten?

In de volgende uitspraak leest u meer over de bedenktijd en ontbinding van de vso. Klik hier!

Is het volgende u opgevallen?

Voorgaande heeft allemaal betrekking op de bedenktijd en ontbinding van de vso het ondertekenen daarvan. Hoe zit het met bedenktijd en ontbinding voor ondertekenen van de vso?

In de wet wordt geen passage teruggevonden die ziet op een bedenktijd voor het ondertekenen van de vso. Toch is het niet meer dan redelijk als de werkgever de werknemer een x aantal dagen/weken gunt om het concept vso door te nemen en de hele situatie te laten bezinken. Vaak zal de werkgever eerst schriftelijk een voorstel doen aan de werknemer om een vso op te stellen. In dit voorstel staat in grote lijnen de opzet van de vso. Bij een akkoord van de werknemer wordt het concept vso opgesteld. 

In de periode voor het ondertekenen van d vso heeft u ook de mogelijkheid om het concept aan ons voor te leggen!

En een ontbinding?

Dit is natuurlijk niet aan de orde. Op het moment dat u nog geen handtekening heeft plaatst valt er niks te ontbinden. Reageert u niet op het voorstel van de werkgever om een vso op te stellen? Mogelijk start de werkgever dan een procedure bij het UWV of via de kantonrechter. Geen wenselijke situatie. 

Juridisch advies nodig?

Neem contact met ons op en wij zullen uw (concept) vaststellingsovereenkomst bekijken en analyseren. Daarbij houden wij rekening met de bedenktijd die u heeft en zullen u tijdig voorzien van een advies. Vul het contactformulier in of bel ons op 088 1810 343.

Bel ons nu voor vrijblijvend advies: 088 - 1810 343

X